Meritrejský zákoník

Z BezkraliWiki
Verze z 16. 5. 2011, 19:22, kterou vytvořila Karnal (diskuse | příspěvky) (Hlava 4. Krádež)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Osoby a právo

Nevolník

- obyvatel království povinován poddanstvím k svému lennímu pánovi

Práva
 • Spravedlivý soud svého pána
Povinnosti
 • Nevolník ať vyznává víru svého pána
 • Dbát zákonů platných na území šlechtice, kterému je poddán
 • Odvádět stanovené daně a poplatky
 • Povinován poslušností k svému Králi, pánovi a církvi.
 • Vykazovat příslušnou úctu výše postaveným.

Svobodný

– obyvatel království, jenž získal status svobodný.

Práva
 • Volný pohyb po území Království, pokud není země ve válce
 • Spravedlivý soud u zemského arbitra
 • Svobodné vyznání, Meritrea dovoluje jednotlivým osobám na svém území neveřejně praktikovat své náboženství, pokud tím tyto osoby neporuší zákony Císařství.
 • Vstupovat do služeb šlechty a opět z nich vystupovat, bez ztráty statusu
Povinnosti
 • Dbát Královských zákonů a zákonů toho léna, na kterém se nachází.
 • Odvádět daně z řemesla a obchodu, které provozuje, plus nařízené poplatky.
 • Povinován poslušností k svému Králi, pánovi a církvi.
 • Vykazovat příslušnou úctu výše postaveným.

Šlechta

– osoby, kterým byl udělen titul, či jej zdědily po svém rodu.

Práva
 • Právo požadovat krále jako soudce svých sporů.
 • Trestat své nevolníky podle platných výnosů.
 • Právo na oslovování dle titulu, jenž mu náleží.
 • Smí na svém lénu přidávat dodatky, pokud tyto neodporují královským a císařským výnosům
Povinnosti
 • Vykazovat příslušnou úctu výše postaveným.
 • Povinován poslušností k svému Králi a církvi.
 • Stavět brannou hotovost
 • Odvádět daně z léna
 • Dbát na dodržování práva

Duchovní

– osoba sloužící některému z bohů a požívající jeho milosti.

Duchovní mohou být nevolnického, svobodného i šlechtického stavu. Podle toho budiž určena jejich světská práva a povinnosti. Pokud se dostanou do sporu s Meritrejským zákoníkem a odmítnou se mu podrobit, další postup závisí na soudci a vůli boží.

Justice

V Meritree se musí dodržovat zákony. Jejich porušení je soudcem posouzeno a v případě usvědčení trestáno. Kdo je zatčen, smí být uvězněn do zasedání soudu či se vykoupí kaucí, která je mu vrácena při jeho předstoupení před soud. Výše kauce musí být soudcem pevně stanovena předem.

Přečiny spáchané nevolníkem smí trestat přímo jeho lenní pán.

Udílené tresty: pokuta, pranýř, propadnutí majetku, nucené práce, právo útrpné (vlastníme značné množství mučících nástrojů), vyhnanství, smrt.

Je zakázáno
 • přepadat rozumné bytosti, okrádat je a bezpráví činit
 • napadat a vraždit rozumné bytosti
 • souboje ve městě pořádat, nepokoje vyvolávat a vést řeči proti koruně, Nesmrtelným, městské gardě či církvi.
 • přechovávat u sebe předměty zlé, zvláště knihy nemrtvými zavánějící, neznámé jedy, nebezpečné drogy a výbušniny. Na všechny tyto předměty je možné vyžádat si výjimku u nejvyššího představeného magické univerzity.
 • provozovat nekalou magii
 • odporovat při zatýkání Nesmrtelnými, gardou nebo pomocnými sbory.

Pokud je kterýkoliv z bodů porušen či je podezření, smí být dotyčný zadržen do vyšetření soudem.

Jest přikázáno
 • úmysly zločinné okamžitě ohlásit
 • při zločinu vše co nejdříve nahlásit a jako svědek se bez prodlení dostavit
 • výběrčímu královskému daně a poplatky bez prodlení platit
 • platit celní poplatky z dováženého zboží
 • dodržovat Královské vyhlášky potažmo vyhlášky královského městského správce

Zákony platí pro každého, nehledě na jeho stav či postavení.

Následující ustanovení v této hlavě uvedená budiž pro budoucí časy základem procesních postupů soudních orgánů Království a pod něj spadajících teritorií
 • neznalost zákona neomlouvá
 • kde není žalobce, není soudce
 • důkazy podávají strany, soud je dle vlastního uvážení hodnotí a zvažuje
 • právo nalézá pouze soudce, jiná osoba může právo využít pouze jako důkaz
 • v případě bezradnosti soudu se soudce může obrátit na vyšetřovatele a gardu o pomoc v nalezení dalších důkazů.
 • o trestu rozhoduje výlučně soud, nárok však může obsahovat požadovaný trest, ke kterému soudce může přihlížet
 • strana nepřítomná na soudním jednání prohrává soud
 • nerozumné bytosti se nepovažují za důvěryhodné svědky, soud však v konkrétních případech může k těmito podaným svědectvím přihlížet
 • posouzení o vině, nevině a trestu je v rukou soudce
 • šlechtic se může odvolat k zemskému arbitrovi
 • nejvyšším soudcem království je Král
 • zločinné chování neupravené zákonem je třeba potrestat tak jako tak
 • neznámý zločin se trestá podle porovnání míry nebezpečnosti se zločiny známými


Právo

Hlava 1.Velezrada

Velezrada proti koruně se trestá smrtí nebo vyhnanstvím a zabavením všeho majetku. Majetek připadá koruně.

Hlava 2. Vražda

Vraždou rozumí zločin spáchaný rozumnou bytostí na jiné rozumné bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění a je vykonán s úmyslem zabít.

 1. Královraždy se dopustit se trestá smrtí a zabavením majetku. Zabavený Majetek připadá koruně.
 2. Vražda provedená na šlechtici nevolníkem nebo svobodným neurozeným se trestá smrtí oběšením. Jeho majetek je zabaven a rozdělen mezi soud a pozůstalé.
 3. Vražda provedená na šlechtici šlechticem se trestá veřejným pranýřováním na dobu 30 minut, ztrátou všech udělených funkcí a pokutou 1000 parv vyplacenou pozůstalým. (částka podléhá zdanění)
 4. Vražda provedená na šlechtici šlechticem v důsledku souboje na vyzvání zavražděného se trestá veřejnou omluvou pozůstalým a pokutou 100 parv. (částka podléhá zdanění)
 5. Vražda provedená na šlechtici šlechticem v důsledku souboje na vyzvání obviněného se trestá pokutou 300 parv vyplaceného pozůstalým. (částka podléhá zdanění)
 6. Vražda provedená šlechticem na svobodném se trestá pokutou 300 parv vyplacené koruně.
 7. Vražda provedená šlechticem na nevolníkovi, který nespadá pod jeho panství, se trestá pokutou 300 parv vyplacené rovným dílem pozůstalým a pánovi nevolníka (částka podléhá zdanění)
 8. Vražda provedená svobodným na nevolníkovi se trestá pokutou 300 parv vyplacené rovným dílem pozůstalým a pánovi nevolníka. (částka podléhá zdanění)
 9. Vražda provedená na nevolníkovi nevolníkem se trestá zabavením veškerého majetku, který bude předán rovným dílem pozůstalým a pánovi mrtvého. (majetek podléhá zdanění.)
 10. V případě, že je pachatelů víc, tak každý další, komu bude prokázáno spojení s vraždou, bude potrestán jako spolupachatel polovinou trestu vraha.
 11. V případě, že se jedná o nájemnou vraždu, je potrestán jak pachatel, tak ten, kdo si pachatele najmul. Výše trestu je na uvážení soudu.
 12. Pokud je na zesnulého vypsán zatykač, je obžalovaný nevinen pokud nezcizí majetek zabitého; pokud ano, je to posuzováno jako obírání mrtvých a trestáno v souladu s hlavou 4 §1

Hlava 3. Majetek a dluhy

 1. Z císařovy vůle je vlastníkem půdy i se všemi statky s ní svázanými král. Král dle své libosti svěřuje půdu i řečené statky svým poddaným, aby je pro něj spravovali. Takto činí skrze lenní patenty. Odebráním lenního patentu se půda i statky vrací do rukou králi.
 2. Vlastníkem statku nesvázaného s půdou se člověk stává, pokud tuto věc nalezne a ta nepatří nebo nepatřila žádné osobě a nebo pokud byla získána obchodem, směnou či darem, k čemuž se obě strany vzájemně dohodly.
 3. Poctivě uzavřený obchod proběhne tak, jak byl dohodnut. Důkazem dohody budiž svědectví důvěryhodných osob či písemná smlouva. Trest a výše pokuty za porušení dohody jsou na zvážení soudce, stejně jako způsob a výše náhrady škod. Pokud viník není schopen soudu vyhovět, bude mu zabaven majetek a rozdělen mezi soud a věřitele. Není-li majetek dostatečně velký k pokrytí pokuty a škod, jsou trestem nucené práce.
 4. Dlužnictví se trestá zabavením veškerého majetku, který se rozdělí mezi soud a věřitele. Není-li majetek dostatečně velký k pokrytí dluhu, jsou trestem nucené práce.

Hlava 4. Krádež

 1. Krádež (tj uzmutí věci, pokud není překonána nějaká překážka) je trestána vrácením či nahrazením věci. Další postup je závislý na statusu zloděje
  1. pokud je pachatelem nevolník nebo svobodný, je mu odťata jedna ruka.
  2. pokud byl pachatelem šlechtic, musí se omluvit, vrátit nebo nahradit uloupenou věc a zaplatit pokutu koruně ve výši 1/10 ceny věci.
 2. Loupež (tj uzmutí věci po překonání překážky) je trestána jako krádež. K ceně se připočítá též poškození překážek, bolestné zraněným osobám. Výši náhrad určí soud.

Hlava 5. Magie

 1. Zneužívání magie pro ovlivnění osob, předmětů a míst za účelem zisku je trestáno podle závažnosti provinění, pokud je tímto konáním naplněna skutková podstata Hlav 1 až 4.
 2. použití magie v sebeobraně je povoleno.
 3. použití praktik takzvané černé magie je zločinem a musí být důkladně prošetřeno. Soud má v takovýchto případech právo a povinnost přivolat znalce z řad Firavartiho a Surahindových kněžích. Od povinnosti je upuštěno, pokud věc spěchá, pak má soudce právo využít důvěryhodné znalce.
 4. Trestem za prokázané užívání černé magie je upálení.

Hlava 6 Zatykače

Skutky, které se protiví zákonu, jsou v Meritree přísně trestány. V případě, že se dotyčný skrývá, je na něj vydán zatykač. Pokud bude přiveden, bude postaven před soud a po právu souzen. Může být i připojena odměna, která bude vyplacena tomu, kdo dotyčného přivedl. Tím se stává cílem pro všechny lovce lidí a jiné další. Ten, kdo chce nechat vystavit zatykač, zaplatí stanovený poplatek, případně odměnu (která má být vyplacena). Náležitosti zatykače: Jméno, přezdívka, přesný popis osoby a čin, za který je stíhána. Dále pak odměna a čas, do kdy je zatykač platný. Stvrzuje se pečetí soudce s podpisem. Neúplný zatykač je neplatný.