Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.bezkrali.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 579

Stanovy OS Bezkrálí

Stanovy Občanského sdružení Bezkrálí

Čl. 1.

Název a sídlo

Občanské sdružení Bezkrálí (dále jen sdružení) má své sídlo v Praze 2, Šumavská 33, 120 00.

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • organizace a podpora volnočasových aktivit mladých lidí, zejména formou hraní her v ve městě i v přírodě,
 • bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti volnočasových aktivit mladých lidí,
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

 • organizace akcí formou živého hraní rolí (LARP – live action role playing)
 • podpora činnosti svých členů, k zajištění cílů sdružení,
 • spolupráce s dalšími sdruženími, skupinami i jednotlivci, které mají podobné či shodné cíle,
 • vydávání a podpora vydávání knih pro mladé lidi,
 • poradenská činnost a informační činnost pro širokou veřejnost a zájmová sdružení,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • vydávání letáčků, publikací.

Další formy činnosti v souladu se základními cíly sdružení může definovat výbor.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 2 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 7

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jednají vždy nejméně dva členové výboru společně..

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Finančními prostředky sdružení nad 5.000,- Kč disponuje výbor.

4. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a granty.

5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

6. Majetek sdružení je evidován podle obecně platných závazných předpisů. Je celistvý a o jeho změnách rozhoduje členská schůze nebo výbor.

7. Sdružení vede samostatné účetnictví podle obecně platných závazných předpisů.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Čl. 11

Společná ustanovení

1. Práva členů sdružení, kteří nesouhlasí s většinovým rozhodnutím uplatnit svá stanoviska a nároky u soudu, nejsou těmito stanovami dotčena.

2. Právo petiční a právo podat stížnost na postup orgánů sdružení není těmito stanovami dotčeno.

3. Výbor je zmocněn vydávat k provádění a dodržování těchto stanov vnitřní předpisy, které jsou pro členy sdružení závazné. Rozpory vyplývající z této organizační činnosti řeší výbor případně členská schůze.

Čl. 12.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem příslušné registrace sdružení.