Nesmrtelní

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Meritrejští Nesmrtelní jsou gardou elitních bojovníků chránících párstskou zemi, krále a víru.

V dávných dobách kitájského otroctví bývali mezi Pársty vybíráni ti nejlepší a nejmoudřejší válečníci, aby neochvějně a nenápadně stáli po boku utajovaných párstských panovníků. Protože žádný otrok nikdy nesměl jakkoli vystoupit proti přání svého pána, natožpak skrývat zbraň, znamenala přísaha jeho osobních strážců rozsudek smrti. Kdokoli zachránil krále před ohrožením, takřka dozajista zaplatil životem - a proto se jeho tělesným strážcům počalo říkat Nesmrtelní. Neznali strach ze smrti a nikdy již nemohli zemřít, protože byli mrtví.

Za věrnou službu a neskutečné oběti, kterou jejich řád přinesl během obrany krále Ahameda I., na nějž zlovolný Nefritový pán neúnavně vysílal jednoho vraha za druhým, získali posléze v Meritree velké pocty a ujali se válečného vedení země. V mnohých bitvách proti elfům i orkům dosáhli slavných vítězství a podpořeni smlouvou se zemí získali celou zemi pro svůj národ.

Mezi Nesmrtelné vždy bývaly přijímány pouze osoby urozené krve a pouze párstského původu, avšak v posledních staletích se od tohoto zvyku upustilo. Nicméně, párstský původ je stále výhodou a rozhodně nepřestalo platit, že nově přijímaný člen Nesmrtelných musí již před svým uvedením do řádu nade vší pochybnost prokázat svou věrnost zemi a panovníkovi.

Pokud je do řádu vybrán neurozený, bývá velitelem Nesmrtelných či samotným panovníkem pasován na rytíře. Nesmrtelní smí vlastnit léna i majetek, avšak láska k výsledku práce jejich rukou nesmí nikdy převážit lásku k zemi.

Mottem řádu Nesmrtelných bývalo heslo: "Země je král je lid."

Nesmrtelní vždy sloužili (a snad opět budou) jako elitní jádro meritrejského vojska. Mezi hlavní úkoly Nesmrtelných patří ochrana párstské vyvolené země. Jejich členové doprovázejí panovníka jako čestná garda (je to skutečně velká čest - jejich vyšší důstojníci stojí společensky na úrovni nižší šlechty) a ochraňují věřící Firavartiho a Surahinda. Jsou garanty smlouvy se zemí, udržují na uzdě Débámanovy služebníky, bojují proti Zlu. Naproti tomu se nezabývají běžnou zločinností - lupiči, piráty, zloději, vrahy... Tyto nízké úkoly přenechávají řadovým vojákům a družinám zemských arbitrů (nikoli císařských!). Je třeba mít na paměti, že nejsou obyčejnými pešáky, ale opravdovou elitou párstské společnosti.

Nesmrtelní vždy bývali hlavními ochránci a ručiteli smlouvy se zemí - a dnes, po zrušení smlouvy, je situace složitá. Mnozí Nesmrtelní nevěří, že Pársty oklamal Débáman a že to on řídí džiny, kteří smlouvu přinesli... Mnozí se stále pevně drží víry, že smlouva byla darem Firavartiho.

Ještě větším zmatkem pro ně je nynější náboženské schizma, neboť jim jejich kodex jasně velí uctívat Surahinda jakožto Firavartiho syna.

Kodex

1. Sloužíme Firavartimu a Surahindovi

2. Ochraňujeme zemi a jejího panovníka

3. Bojujeme proti silám Zla a přisluhovačům Débámana

4. Pokud bojujeme za správnou věc, nebudeme poraženi a nemůžeme zemřít

5. Je třeba dělat to, co je správné, aby země a její lid prosperoval